Naruto Shippuuden #203

Il credo ninja di Sasuke
naruto_tag1

Naruto Shippuuden #202

Fulmine scattante
naruto_tag1

Naruto Shippuuden #201

Una decisione difficile
naruto_tag1

Naruto Shippuuden #200

L’appello di Naruto
naruto_tag1

Naruto Shippuuden #199

Appaiono i cinque Kage!
naruto_tag1

Naruto Shippuuden #198

La vigilia del Summit dei cinque Kage!
naruto_tag1

Naruto Shippuuden #197

Il Sesto Hokage Danzo
naruto_tag1